Intervisie

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking waarbij dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. De nadruk ligt op oplossingsgerichtheid en niet op de juridische inhoud van een dossier. Intervisie vindt plaats in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag. De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden en brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in. Na de intervisie bevestigt de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Bron: https://www.advocatenorde.nl/kwaliteitsbevordering/kwaliteitstoetsen/aan-de-slag-met-intervisie

Lijst van geregistreerde intervisiebegeleiders

De NOvA heeft overzicht gespreksleiders intervisie gepubliceerd. Deze gespreksleiders voldoen aan de vereisten van de NOvA. De lijst is op alfabetische volgorde van plaatsnaam.