Voor advocaten

Bevorderen deskundigheid

Als migratierechtadvocaat streeft u naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw rechtsbijstand aan vreemdelingen. Sinds september 2018 draagt de SVMA als specialistenvereniging een keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Om dit keurmerk te behouden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het voldoen aan opleidingsvereisten om lid te mogen worden en te mogen blijven. Deze opleidingsvereisten onderschrijven het doel van de SVMA om hoge kwalitatieve rechtsbijstand aan migranten te waarborgen.

Om uw kennis en deskundigheid te vergroten biedt de SVMA (verdiepings)cursussen, workshops, expertmeetings, lezingen en excursies.

Daarnaast biedt de SVMA u een klankbord om uw kennis met andere leden te delen. Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen gebeurt waar mogelijk ook met buitenlandse vakgenoten. Om dit mogelijk te maken organiseert de SVMA excursies.

Voorts wordt de SVMA met enige regelmaat gevraagd haar visie op een beleidsterrein van het migratierecht te geven en deel te nemen aan overleggen met o.a. de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) en de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Tevens is een bestuurslid van de SVMA afgevaardigd in het bestuur van de Stichting Migratierecht Nederland.

Opleidingsactiviteiten en kwaliteitsbevordering

De SVMA organiseert een aantal keren per jaar voor leden (voor zover mogelijk kosteloos) actualiteitencursussen, verdiepingscursussen, workshops, expertmeetings,  lezingen en het jaarlijkse symposium.

De verdiepingscursussen en workshops worden door professionele vakdocenten, al dan niet verbonden aan een vakgroep van een universiteit, gegeven en soms door eigen leden die deskundig zijn op een specifiek terrein van het migratierecht. Voor de expertmeetings worden o.a. vreemdelingenrechters en (beleids)ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgenodigd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks in juni wordt gehouden, zijn waren de SVMA een interessante spreker uit die zijn of haar licht laat schijnen op een onderwerp van het migratierecht. In juni 2014 waren te gast de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven en Eerste Kamerlid en docent Migratierecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, mr. dr. T. Strik.