Online lid worden

 • 1 Kies het lidmaatschapstype
 • 2 Persoonlijke gegevens
 • 3 Klaar!

Wilt u lid worden van de SVMA? Dan kunt u zich hier aanmelden. U wordt toegelaten als lid als u aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet bijvoorbeeld de afgelopen zeven jaar een groot deel van uw werktijd aan migratierecht hebben besteed. Wanneer u nog geen zeven jaar maar tenminste vier jaar advocaat bent, kunt u eerst aspirant-lid worden. Wij verzoeken u eerst na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet voordat u zich aanmeld als (aspirant)lid.

Naast de basisvoorwaarden die hieronder worden genoemd is het van belang dat een lid van de SVMA zich nadrukkelijk profileert als specialist op het gebied van migratierecht, waaronder op uw kantoorwebsite en de website 'zoek een advocaat' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Basisvoorwaarden gewoon lid  

 • 7 jaar als advocaat ingeschreven te zijn overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet, kennis en ervaring te hebben en aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van het migratierecht;
 • ten minste de helft van zijn werktijd te besteden aan het asielrecht of aan het reguliere vreemdelingenrecht (waaronder vreemdelingenbewaring) of aan het nationaliteitsrecht, ofwel ten minste tweederde van zijn werktijd te besteden aan een combinatie van genoemde rechtsgebieden en dat ook ten minste de laatste drie jaar te hebben gedaan, met dien verstande dat zijn werktijd als advocaat ten minste drie volledige werkdagen per week bedraagt;
 • te beschikken over een stageverklaring;
 • € 150,- (excl BTW) per jaar aan contributie te zullen betalen.

Basisvoorwaarden aspirant-lid 

 • 4 jaar als advocaat ingeschreven te zijn overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet;
 • in de afgelopen twee jaar steeds ofwel ten minste de helft van zijn fulltime werktijd te hebben besteed aan het asielrecht of aan het reguliere vreemdelingenrecht (waaronder vreemdelingenbewaring) of aan het nationaliteitsrecht, ofwel ten minste tweederde van zijn fulltime werktijd aan een combinatie van genoemde rechtsgebieden te hebben besteed;
 • te beschikken over een stageverklaring;
 • € 100,- (excl BTW) per jaar aan contributie te zullen betalen.

Ontheffingsgrond

Een (nieuw) lid kan verzoeken om ontheffing van de toelatingseisen voor het lidmaatschap omdat hij gedurende drie jaar als advocaat een relevant deel van zijn werktijd aan het asielrecht of aan het reguliere vreemdelingenrecht (waaronder vreemdelingenbewaring) of aan het nationaliteitsrecht heeft besteed en tevens over voldoende deskundigheid op basis van gevolgde opleiding en verworven ervaring beschikt en in het bezit is van een stageverklaring. Dit verzoek om ontheffing is alleen mogelijk bij een aanvraag als gewoon lid.

Andere voorwaarden

Tenslotte kan volgens het huishoudelijke reglement ook afwijzing volgen na oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel, of wanneer er de mogelijkheid bestaat dat de aanvrager de vereniging op onredelijke wijze zal benadelen. Onder deze laatste catagorie kunnen bijvoorbeeld gedragingen van de aanvrager, of signalen over de aanvrager vallen waardoor een ernstig vermoeden gerechtvaardigd is dat de aanmelding van de aanvrager op grote weerstand kan stuiten onder bestaande leden, dat ook een vruchtbare collegiale samenwerking en een goed verenigingsleven zal verhinderen.

Procedure 

Na de aanmelding zal het bestuur deze in behandeling nemen en beoordelen of de aanvrager aan bovenvermelde voorwaarden kan voldoen. Hierbij wordt de opgave van de aanvrager betrokken, diens kantoorwebsite en de website van de orde van Advocaten bezocht, een inventarisatie gemaakt van vermeldingen op Rechtspraak.nl, vluchtweb en migratieweb en tenslotte referenties geinventariseerd in het bestuur en eventueel bij leden. Er zijn vervolgens drie mogelijkheden:

 • de aanvrager voldoet duidelijk aan de voorwaarden, toelating volgt.
 • de aanvrager voldoet niet aan de voorwaarden: afwijzing volgt.
 • nader onderzoek is nodig, de aanvrager wordt benaderd met vragen.

Bij een eventuele afwijzing kan de aanvrager in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Gedragscode op internet

Vermelding van het SVMA-lidmaatschap op de website en bij de Orde is verplicht, u mag het lidmaatschap echter pas vermelden nadat u officieel bent toegelaten en daarover een e-mail heeft gehad van het bestuur. Het verwijderen van het lidmaatschap nadat u geen lid meer bent van de SVMA is eveneens verplicht.

Zoals hiervoor aangegeven wordt na een verzoek tot toelating door het bestuur nagegaan hoe een advocaat zich profileert op internet. Het profileren als specialist blijft ook na toelating eveneens van belang. Het is daarom ook van belang om op internet geen uitingen op te nemen waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan over de specialistische praktijkvoering, bijvoorbeeld door het opnemen van meerdere andersoortige rechtsgebieden die tevens daarnaast worden beoefend, danwel meerdere specialismen. Dit speelt behalve bij de beoordeling van de aanvraag, ook nadien een rol. U kunt hier door het bestuur op aangesproken worden.

 

Lidmaatschapstype