Vreemdeling

Iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is volgens de wet "vreemdeling". Het overgrote deel van hen verblijft met een geldige vergunning of ander verblijfsrecht in de Nederlandse samenleving, gaat naar school, werkt, en doet hetzelfde als Nederlanders.

Migranten

Een veel kleiner deel migreert: letterlijk van land naar land, of figuurlijk: van rechtspositie. Op dat moment komen migranten in contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze grote overheidsinstantie gaat over de afgifte van een verblijfsvergunning of de beëindiging van het verblijfsrecht. Elk jaar zijn er ongeveer 200 duizend van deze contactmomenten tussen een migrant en de IND.

Procedures

Vaak zijn de migrant en de IND het eens omdat aan de voorwaarden wordt voldaan. Maar in ongeveer een kwart van de procedures moet de rechter er aan te pas komen. Er staat voor alle betrokkenen veel op het spel. Daarom is de regelgeving erg ingewikkeld, zit de politiek er bovenop, zijn er veel uitspraken van rechters, en verandert er voortdurend van alles.

Complex

Een migrant die getroffen wordt door een beslissing van IND mist veel kennis en overzicht. Zelfs voor een goede jurist is dit complexe rechtsgebied moeilijk te doorgronden. Daarom hebben bijna 200 ervaren advocaten in Nederland zich vergaand gespecialiseerd in het migratierecht zodat zij hun cliënten de best mogelijke hulp en adviezen kunnen geven.   

De Vereniging

De Specialistenvereniging migratierechtadvocaten (SVMA) is opgericht in 2009 en heeft tot doel om de deskundige beroepsuitoefening van advocaten op het gebied van het migratierecht te ondersteunen en verbeteren. Onder het migratierecht vallen asielrecht, regulier vreemdelingenrecht, zoals gezinshereniging en rechten van EU-burgers, vreemdelingendetentie en nationaliteitsrecht.

Het Bestuur

Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand en houdt zich o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten en scholingen voor de leden, en het uitwisselen en verspreiden van belangrijke informatie naar leden en derden. Tevens beslist het bestuur welke advocaten kunnen worden toegelaten als lid en wordt een ledenadministratie bijgehouden. Bovendien behartigt het bestuur waar nodig de belangen van de leden. Meer informatie kunt u vinden in de statuten van de vereniging.

Omdat de leden van de SVMA moeten voldoen aan bijzondere eisen om zich écht specialist in het migratierecht te noemen, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten in september 2018 het keurmerk 'specialisatievereniging' afgegeven. 


Nieuws