Voor cliënten
cover

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meeste vragen.
Klik op de sectie en vraag van uw keuze om de bijbehorende antwoorden te tonen.

Wat is de SVMA?

De SVMA is een beroepsvereniging van en vóór advocaten die gespecialiseerd zijn in het migratierecht. Zij streeft ernaar dat alle leden optimaal hun clienten kunnen bijstaan in de geschillen met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatie dienst. Behalve bijhouden van deskundigheidseisen, organiseert de SVMA zelf ook workshops en cursussen. Verder houdt zij contacten met overheidsinstellingen, en zet zij zich in voor de belangen van de leden én hun clienten, zoals de rechtspositie van vreemdelingen in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.

Hoe presenteert de SVMA zich in de media?

De laatste maanden staan de asielprocedures volop in de belangstelling van de media, bijvoorbeeld in de Volkskrant, Telegraaf en, zeer recent, de NRC. De toon is helaas regelmatig negatief, vooral wanneer de journalisten een rij van korte zittingen volgen in Dublin, bewarings of AA-zaken.

Je ziet veel minder mediabelangstelling voor de ingewikkelde zaken, die de rechtbanken losser indelen, en waarin het werk van de echte specialist vaak beter uit de verf komt. Het resultaat is een steekproef van enkele uitwassen en misstanden die wordt geprojecteerd op het werk van de totale vreemdelingenadvocatuur. Dat inspireert weer publicisten die soms de meest barre beschuldigingen loslaten op internet, tot veroordeling van asieladvocaten als "fouter dan NSB-ers" aan toe.

Het bestuur leest al deze publicaties ook en kiest voor maatwerk voor een passend tegengeluid. Komt er een reactie dan is deze er op gericht een incorrecte weergave van feiten recht te zetten, niet om te debatteren. Zo is naar aanleiding van een eenzijdige column in de Volkskrant contact gelegd met een daar werkzame journalist die interesse had om een het hele verhaal te vertellen. Ook is er geregeld contact met de Telegraaf, om ook deze krant te voeden met genuanceerde informatie over ons werk en onze cliënten. Dat leidt zeker niet tot een heel ander verhaal, maar haalt soms wel de scherpe kantjes weg. Waar een publicist volledig ontspoort, zoals in de Metro, wordt hierop via social media gereageerd. Julien Luscuere doet dat bijvoorbeeld op LinkedIn. Voorzitter van de VAJN, Wil Eikelboom, doet dat zeer succesvol (en vaak heel geestig) op Twitter.

Soms is het echter ook verstandig om even niets te doen en af te wachten. Dat gaat ook in overleg met het bestuur van de VAJN. Voor ad hoc verzoeken van journalisten staan de contactgegevens van Julien Luscuere op de website, inclusief mobiel nummer. Elke journalist van welk medium dan ook wordt altijd zorgvuldig te woord gestaan, en waar nodig geholpen aan een contact met een van de (bestuurs)leden die beter op de hoogte is van de materie, of de collega's van de VAJN.

Ik heb een concrete juridische vraag. Kan ik deze aan de SVMA stellen?

Indien u een concrete juridische vraag heeft over een individueel probleem of een nieuwsbericht, dan kunt u deze niet rechtstreeks aan de SVMA stellen.

Wel kunt u aan de hand van de website bepalen welke advocaat het beste is toegerust om uw concrete vraag te kunnen beantwoorden. Gebruikt u hiervoor de zoekfunctie waarbij u ook kan zoeken op bijzondere kennis of nabijheid. Houdt er rekening mee dat advocaten tegenwoordig per e-mail veel vragen ontvangen. Vaak geeft een telefoontje niet alleen sneller antwoord, maar ook beter omdat u omstandigheden dan beter in kaart kunnen worden gebracht. In veel gevallen zijn daar geen kosten aan verbonden, maar vraagt u hier voor de zekerheid wel naar.

Juridisch loket

Ook is het mogelijk dat u zich met uw vraag wendt tot het Juridisch Loket via e-mail of telefoonnummer 0900 8020. Indien mogelijk zullen zij u kosteloos verder op weg helpen, dan wel – wanneer de zaak te complex is – doorverwijzen naar een van de advocaten die zijn aangesloten bij het verwijsarrangement met betrekking tot het vreemdelingenrecht. Indien wordt doorverwezen naar een advocaat, kan dit ook een advocaat zijn die niet is aangesloten bij de SVMA. Het Juridisch Loket beoordeelt evenmin of de advocaat die in het verwijsarrangement vermeld staat, nog over de actuele en juiste kennis beschikt.

IND

Het is tenslotte altijd mogelijk om de IND te benaderen met vragen. Kijkt u dan eerst op de website om alvast de basiskennis en voorwaarden na te lezen. De kwaliteit van de antwoorden is over het algemeen goed wanneer het algemene kwesties betreft. Gaat het om meer specifieke vragen of individuele bijzonderheden dan zult u merken dat de IND-medewerker niet altijd een antwoord heeft, of dat zij elkaar gaan tegenspreken. Verder is het raadzaam om bij veranderingen in uw situatie die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht, eerst een advocaat raad te plegen voordat u de IND benadert.

Vragen over de SVMA?

Het is uiteraard wel mogelijk om algemene vragen aan ons te stellen die zien op de informatie die op onze website over de vereniging staat vermeld.

 

Behartigt de SVMA ook direct de belangen van vreemdelingen?

De SVMA behartigt niet rechtstreeks de belangen van individuele vreemdelingen. Dit doen onze leden die allen ervaren zijn op het gebied van het vreemdelingenrecht en vaak ook nog specialistische kennis hebben van specifieke onderdelen van het immigratierecht.

Ook heeft de SVMA geen politieke agenda om de belangen van vreemdelingen als groep te behartigen. Soms is er echter wel aanleiding om een stevig politiek-juridisch standpunt in te nemen indien een ontwikkeling de rechtspositie van vreemdelingen raakt en de vereniging zich namens de leden zich hierover wil uitspreken.

Ik heb een klacht over een advocaat die lid is van de SVMA. Kan ik bij jullie terecht?

De SVMA heeft nog geen klachtenprocedure waarbij geklaagd kan worden tegen een van haar leden. Er zijn nu al vier mogelijkheden waarbij clienten kunnen klagen tegen hun advocaat en een extra klachtenprocedure lijkt hieraan weinig te kunnen toevoegen.

Als eerste valt elke advocaat onder het toezicht van Orde van Advocaten. Op landelijk niveau houdt deze organisatie zich bezig met regelgeving en samenwerking met de politiek en regering. In de arrondissementen zijn de Raden van Toezicht actief, met aan het hoofd de Deken, waar clienten en overige belanghebbenden eventueel een klacht kunnen indienen tegen een advocaat, of om bemiddeling kunnen vragen wanneer het contact niet goed loopt. Als dit niet naar bevrediging verloopt, kan de klacht worden voorgelegd aan de tuchtrechter.

Verder zijn bijna alle advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur. Deze procedure is vooral geschikt al er een conflict is over de hoogte van de rekening, of over de prijs-kwaliteit verhouding.

Ook kan ook de rechter worden gevraagd om uitspraak te doen in een conflict, dat meestal financieel van aard is. Vaak gaat hieraan een tuchtrechtelijke procedure vooraf.

Als er rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging dan is het tenslotte ook mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand een klacht in te dienen. In het geval dat er structureel sprake is van misstanden kan hier actie op worden ondernomen jegens de advocaat, al lijkt dit in de praktijk erg afhankelijk van het rechtsgebied en de locatie waar de advocaat werkzaam is. In de regel functioneert in asielzaken deze klachtprocedure goed.

De SVMA is een kwaliteitskeurmerk en wil dat blijven. Wanneer het bestuur kennis heeft dat een lid niet (meer) aan de kwaliteitseisen kan voldoen, of om andere reden niet lid kan blijven, zal het uiteraard maatregelen nemen. Daarom staat het de client altijd vrij om bij het bestuur van de SVMA signalen af te geven. Wij zullen u dan informeren op welke wijze u dit het best onder de aandacht kan brengen van eerder genoemde instanties.

Hoe beoordeelt de SVMA de kwaliteit van de aangesloten advocaten?

Voordat een advocaat lid kan worden moet hij of zij vijf jaar vreemdelingenrechtzaken hebben gedaan. Bovendien moet de praktijk van de advocaat minimaal 50% bestaan uit deze zaken. Tenslotte moet de advocaat ook elk jaar bevestigen dat cursussen te volgen die de specialistische kennis actueel houdt.

Aspirant-leden hoeven geen examen te doen. Het opzetten van een goede opleiding en beoordeling is namelijk duur, en ook geen garantie dat daarna de kwaliteit op peil blijft. De SVMA sluit echter niet uit dat in de toekomst aanvullende methoden van kennistoetsing worden ingevoerd.

Het bestuur van de SVMA beoordeelt elke individuele aanmelding. Als er twijfels zijn of de advocaat (nog) aan de voorwaarden kan voldoen, of er zijn andere signalen ten aanzien van gebrek aan kennis, ervaring of goede dienstverlening dan zal de aanmelding of het lidmaatschap nader worden onderzocht.

Wat is een redelijk tarief voor een SVMA-advocaat?

Net als alle andere advocaten, moeten leden van de SVMA voorafgaand aan de zaak onderzoeken of de client in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand (een "toevoeging"). Als de client hiervoor in aanmerking kan komen dan is meestal een eigen bijdrage verschuldigd, en soms is de bijstand zelfs gratis.

Ook de SVMA vindt een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke rechtsbijstand voor iedereen van groot belang. "Pro deo" rechtsbijstand moet gelijkwaardig zijn aan betalende zaken. Een advocaat, en ook de leden van de SVMA, zijn echter niet verplicht om te werken op basis van de voorwaarden van gefinancierde rechtsbijstand. Zij kunnen dan de zaak doorverwijzen naar een deskundige collega.

Als de client niet voor gegefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, moet hij de advocaat zelf betalen. De SVMA heeft geen richtsnoeren voor een bepaald (uur)tarief. De leden kunnen dit zelf bepalen. Wel zijn er enkele algemene vuistregels die van pas kunnen komen:

  • de hoogte van het (uur)tarief biedt geen garantie voor het resultaat;
  • een vaste prijs voor de hele zaak kan duidelijkheid bieden over de prijs, maar ook hier kan 100% resultaat zelden worden beloofd;
  • de vraag aan de advocaat wat hij of zij gemiddeld in deze zaken in totaal rekent, geeft vaak meer informatie dan alleen het uurtarief;
  • bel gerust een aantal advocaten op, en vraag naar hun ideeën over een oplossing, ervaring in soortgelijke zaken en eerdere kosten die clienten verschuldigd waren.
Wat is het verschil tussen vreemdelingenrecht en migratierecht?

De termen vreemdelingenrecht en (im)migratierecht worden vaak door elkaar gebruikt.  In het dagelijks gebruik is geen sprake van een inhoudelijk verschil. De term migratierecht wordt vaker door professionals in het vak gebruikt omdat het ziet op mensen die zich tussen landen verplaatsen. Een Nederlander kan bijvoorbeeld ook vreemdeling zijn als hij ervoor kiest in België te wonen. Het migratierecht is dus een meer internationale term waarbij het niet alleen om nationaalrechtelijke regelgeving gaat, maar ook over internationale regelgeving. Om dat te benadrukken gebruikt onze vereniging dan ook de term migratierecht.

Het migratierecht is een onderdeel van het bestuursrecht waarbij het gaat om alle regels die betrekking hebben op de toegang, toelating, het verblijf, en de verwijdering van vreemdelingen. Ook hun aanspraken op voorzieningen en naturalisatie vallen daaronder. Daarnaast wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen het reguliere vreemdelingen- of migratierecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege politieke, religieuze of andere (veiligheids)redenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Alle situaties die niet zien op asielrecht, betreffen het reguliere migratierecht.

 

Is het verstandig om een vaste prijs af te spreken?

De leden van de SVMA zijn volledig vrij in de wijze waarop zij zich laten betalen voor hun diensten.

Voor een leek is het echter bijzonder lastig om de prijs-kwaliteit van een advocaat te beoordelen. Als u niet op basis van een toevoeging (pro deo) wordt bijgestaan, dan zult u de advocaat zelf moeten betalen. Uurtarieven liggen soms ver uit elkaar. Maar waar de ene advocaat een hoog uurtarief rekent, kan deze soms heel efficient werken, terwijl de ander met een laag uurtarief meer tijd nodig heeft. Vraagt u daarom de advocaat naar de gemiddelde kosten in een zaak als die van u. Dat geeft een veel betere indicatie over eindnota dan een uurtarief.

Vaste prijs

Soms is het fijn een vaste prijs af te spreken. Realiseert u zich echter dat het bijna onmogelijk is om voor een vaste prijs ook een gegarandeerd resultaat af te leveren. Als u die garantie toch krijgt, vraag de advocaat dan om dat zwart op wit vast te leggen. En het is ook zeer zinvol om bij meerdere advocaten een offerte op te vragen.

Bedenk verder dat het voor de advocaat soms erg lastig is om in te schatten hoeveel tijd nodig is. Niet alleen de IND of rechter kan soms wisselend reageren. Maar ook cliënten zijn nooit gelijk. De ene cliënt levert bijvoorbeeld keurig alle informatie tijdig aan, terwijl de ander voortdurend moet worden aangespoord, of zelfs tegenstrijdige informatie geeft. In de praktijk zal een advocaat daarom aan de veilige kant gaan zitten en een relatief hoog bedrag vragen. Als u zelf veel wilt en kan doen om de advocaat te ondersteunen, bent u waarschijnlijk goedkoper uit als u het uurtarief betaalt.

Wat zijn de activiteiten van de SVMA?

De SVMA heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht. Hiertoe organiseert de SVMA bijeenkomsten en scholingen voor de leden en wordt zorggedragen voor het uitwisselen en verspreiden van relevante informatie naar leden en derden.

Zijn alle advocaten die vreemdelingen bijstaan ook lid van de SVMA?

Niet alle advocaten die vreemdelingen bijstaan, zijn lid van de SVMA. U mag er van uit gaan dat een advocaat die is aangesloten bij de SVMA, voldoende kennis van en ervaring heeft in het migratierecht om u naar tevredenheid bij te staan en het best mogelijke resultaat te behalen. Deze garantie heeft u minder als u zich laat bijstaan door een advocaat die niet is aangesloten. Dit laatste hoeft overigens niet te betekenen dat de advocaat in kwestie niet ‘geschikt’ is.

Twijfelt u of u te maken heeft met een echte specialist? Belt u enkele advocaten en leg uw probleem voor. U zult merken dat de meeste specialisten direct pasklare en concreet bruikbare antwoorden hebben, en sneller kunnen verwijzen naar juridische bronnen. Een generalist moet meestal kennis "opzoeken" en mist praktijkervaring met soortgelijke kwesties.

Verder zijn er ook juristen werkzaam die zich specialiseren in het migratierecht. Dat zijn dus geen advocaten en ze vallen meestal niet onder een toezichthouder. Enkelen hebben zich goed bekwaamd, maar de ervaring leert dat er ook veel brokkenmakers of zelfs oplichters tussen zitten. Niet-advocaten kunnen nooit lid worden van de SVMA.

Ik kan geen advocaat vinden die mijn zaak wil of kan doen; kunnen jullie erin aanwijzen?

De SVMA kan u in beginsel niet helpen bij uw advocaatkeuze, anders dan via onze zoekfunctie.

Als u uw zaak of vraag niet kwijt kan, dan zal de SVMA ook geen advocaat voor u aan kunnen wijzen. Het is wel mogelijk dat u de SVMA verzoekt om te bemiddelen. Hierbij is van belang dat het dan moet gaan om een duidelijk juridisch probleem waarvoor u daadwerkelijk bijstand van een advocaat nodig heeft en u aantoonbaar door diverse advocaten die bij onze verenging zijn aangesloten,  bent afgewezen. In dat geval kunt u telefonisch of via de e-mail contact met ons opnemen waarin u kort uw probleem schetst een aangeeft waarom u nog geen advocaat heeft kunnen vinden. Houdt u daarbij zelf rekening met eventuele termijnen totdat een advocaat u direct en expliciet heeft bevestigd dat hij of zij de zaak zal doen.

Kan ik bij een "pro deo" advocaat er wel op vertrouwen dat hij of zij mijn zaak goed behartigt?

Een ‘pro deo- advocaat’ werkt in Nederland op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat wordt ook wel op toevoegingsbasis genoemd. Zowel inhoudelijk als qua inzet hoeft deze advocaat en niet anders te werken dan een advocaat die tegen betaling per uur of per zaak werkt Sterker nog, dit kan een en dezelfde advocaat zijn. O

nder sommige vreemdelingen bestaat de indruk dat een ‘pro deo- advocaat’  voor de overheid werkt en daarom minder hard voor de cliënt zal werken, dan wanneer de advocaat een uurtarief in rekening zou brengen. In Nederland is dat verband is echter nooit aangetoond in onderzoeken. De  hoogte van beloning, geeft over het algemeen geen enkele indicatie van de kwaliteit of het resultaat: er zijn uitmuntende prodeo advocaten, en beroerde "commerciele" advocaten, en andersom.

Iemand komt in aanmerking voor een ‘pro-deo advocaat’, indien zijn of haar inkomen dusdanig laag is of ingeval van detentie, dat hiervoor een voorziening is getroffen door de overheid. In zo een geval kan de cliënt in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Juist advocaten die bevoegd zijn om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te werken, moeten aan extra eisen voldoen. U mag er daarom op vertrouwen dat uw ‘pro-deo advocaat’ uw belangen goed behartigt.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit