news

SVMA kritisch over regeerakkoord

REACTIE SVMA OP REGEERAKKOORD

 

De Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA) heeft heden kennis genomen van het regeerakkoord en de daarin vermelde plannen van het nieuw te vormen kabinet met betrekking tot de drastisch ingeperkte rechtsbijstand voor asielzoekers, de verkorting van de duur van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, alsmede harde integratie-eisen voor deze groep mensen en het niet verder uitbreiden van de mogelijkheden tot verblijf op grond van het Kinderpardon.

 

De plannen met betrekking tot voornoemde onderwerpen baren de SVMA grote zorgen. Zo leidt het afschaffen van rechtsbijstand in de beginfase van de aanvraagprocedure niet tot een kostenbesparing, maar juist tot een toename van procedures bij de rechter. Doordat adequate rechtsbijstand wegvalt, ligt het in de lijn der verwachting dat veel asielzoekers een mogelijk negatieve uitkomst te horen krijgen en daardoor genoodzaakt worden om hun zaak aan de rechter voor te leggen. Maar de Nederlandse rechter toets slechts beperkt . Hierdoor loopt Nederland een onaanvaardbaar risico dat echte vluchtelingen niet erkend worden en in strijd met de mensrechtenverdragen - waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd - naar hun land van herkomst zullen worden teruggestuurd of in een ongewenste illegale situatie terecht komen. Voorts rijst de vraag of het nieuwe kabinet zich heeft gerealiseerd wat dit plan voor de achterblijvende familieleden betekent die zich, in het kader van nareis, bij hun familielid mogen voegen. Nu de nieuwe plannen in de ogen van de SVMA geen financiële winst opleveren, vraagt de SVMA zich af waarom het huidige goed werkende en internationaal gewaardeerde systeem op de schop moet. Temeer nu op grond van een richtlijn van de EU wel juridische en procedurele informatie moet worden gegeven in de eerste fase van de procedure. Dit gat zal dan ook moeten worden opgevuld.

 

Herhaalde aanvraag

 

Het plan om asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienen, pas te horen als op basis van de stukken aannemelijk is dat die aanvraag kans van slagen heeft, roept eveneens grote vraagtekens op. Heeft het nieuwe kabinet zich gerealiseerd dat vanwege de vergaande inperking op de rechtsbijstand  bij de eerste aanvraag, er alleen maar meer herhaalde aanvragen zullen komen? Daarbij komt dat de vergoeding voor rechtsbijstand in een herhaalde aanvraag al naar het minimum is teruggeschroefd waardoor die hulp al onder de kostprijs moet worden verleend. Verder onderkent het reageerakkoord niet dat de vertraging in de procedures niet te wijten is aan de vreemdeling – die vanwege de strenge eisen met een goede onderbouwing moet komen – maar aan de IND die te laat van start gaat met de behandeling van een dossier.

 

Verkorting termijnen

 

Het regeerakkoord bepaalt dat de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen nog maar voor de duur van 3 jaren zal worden verleend in plaats van 5 jaren. Na 3 jaar volgt een herbeoordeling of voor de duur van 2 extra jaren verblijf wordt toegekend. De SVMA verwacht dat alleen al het openbreken van de duur van de verblijfsvergunning zal kunnen leiden tot onnodige kosten en ongewenste procedures. Niet mag worden vergeten dat de verblijfsvergunning indertijd juist van 3 naar 5 jaar is verlengd met het oog op integratie. Met het nieuwe voorstel zijn we terug bij af en brengt dit rechtsonzekerheid met zich mee. Daarbij gold al dat alle verblijfsvergunningen, dus ook de asielvergunningen, op ieder moment kunnen worden ingetrokken als daar een reden voor is. Het nut van deze maatregel ontgaat de SVMA dan ook.

 

Verstrekking in natura

 

Met betrekking tot de plannen om de integratie van erkende vluchtelingen te stimuleren door de eerste 2 jaren na toelating verstrekkingen in natura te doen plaatsvinden, vraagt de SVMA zich af hoe zich dit verhoudt tot artikel 23 van het Vluchtelingenverdrag. De SVMA constateert dat deze plannen niet alleen tot discriminatie zullen leiden, maar ook tot rechtsongelijkheid, met wederom een door het kabinet ongewenste zwaardere belasting van het stelsel van financiële rechtsbijstand en de rechterlijke macht.

 

Kinderpardon

 

Tot slot de mededeling dat het Kinderpardon niet zal worden uitgebreid. Het huidige Kinderpardon is met zoveel restricties omgeven, dat juist de meest kwetsbare groep in de samenleving, het meest wordt benadeeld. De huidige regelgeving doet geen recht aan de situatie in de praktijk.

 

Naar de mening van de SVMA heeft het nieuwe kabinet zich bij het opstellen van het regeerakkoord onvoldoende rekenschap gegeven van de gevolgen op de lange termijn. De SVMA nodigt de betrokkene partijen dan ook uit om in gesprek te gaan met de advocatuur om de bovengenoemde en zeer ongewenste gevolgen van dit regeerakkoord te voorkomen.

 

Namens het bestuur van de SVMA,

 

 

M.J.M. Peeters

Voorzitter

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit