Raad-van-State
14 mei 2017

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigert als een vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft behaald.

digitale-rechtspraak
18 april 2017

Invoering digitaal procederen asiel- en vreemdelingenrecht 2017-2018

De komende twee jaar wordt de KEI-wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, stap voor stap ingevoerd. De Rechtspraak wil graag op 12 juni 2017 starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. De Nederlandse orde van advocaten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hebben positief geadviseerd over de stap die nu wordt gezet. Momenteel is digitaal procederen nog vrijwillig.

 

 

 

Academie_wetgeving
16 februari 2017

SVMA adviseert de commisie Van der Meer

De SVMA vraagt aandacht voor knelpunten in het huidige forfaitaire systeem van puntentoekenning in asiel- en vreemdelingenzaken. In sommige zaken is de puntenvergoeding te laag, er is te weinig beloning voor kwaliteit en asiel- en vreemdelingenadvocaten moeten niet gedwongen worden om inkomsten te halen uit betalende zaken. Dit was de strekking van een advies dat de SVMA gaf tijdens een hoorzitting bij de commissie Van der Meer. De commissie doet onderzoek naar tijdsbesteding per zaaksoort en brengt later dit jaar advies uit aan de regering over herijking van de puntenvergoeding.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit